Hoezo beëindigingsovereenkomst?

05-07-2019

De werkgever komt met een getekende Model Beëindigingsovereenkomst Dienstverband waarin staat vermeld dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt op 31 maart. De werknemer stelt dat de handtekening onder genoemde beëindigingsovereenkomst niet van hem is en dus is vervalst.

De bewijslast van de echtheid van de handtekening rust op de werkgever, nu de werknemer deze betwist. Daarvoor is echter in een kantongerechtprocedure geen plaats.

De omstandigheid dat de werkgever pas bij de rechter met de vermeende beëindigingsovereenkomst op de proppen komt, spreekt volgens de kantonrechter boekdelen. Volgens dat stuk is het door partijen op 28 februari 2019 ondertekend. De kantonrechter acht het onwaarschijnlijk dat de werkgever die overeenkomst, als die echt zou zijn, niet al veel eerder als argument had gebruikt om de gevraagde loondoorbetaling te stoppen.

Belangrijker vindt de kantonrechter dat, zelfs indien het een echte overeenkomst zou zijn, een goed werkgever zijn zieke werknemer juist behoort te behoeden voor het ondertekenen van een dergelijke nadelige overeenkomst. Daarom concludeert de kantonrechter dat de rechtsgeldigheid van die overeenkomst in een bodemprocedure met succes kan worden aangevochten, met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst nog steeds van kracht is.

De werkgever wordt veroordeeld om aan de werknemer vanaf februari het loon door te betalen, maar ook de proces- en buitengerechtelijke kosten en de wettelijke verhoging over het nabetaalde achterstallige loon.

Let op: Zo af en toe heeft iemand het lef of de stommiteit om bij de rechter aan te komen met een niet daadwerkelijk door de andere partij ondertekende overeenkomst. De andere partij kan dan simpelweg de echtheid van de overeenkomst of de namaakhandtekening betwisten. Dan ketst de bewijslast direct terug naar degene die met de overeenkomst op de proppen kwam.   

WW-premie in 2020 hoger bij flexibel contract

05-07-2019

Vier herzieningssituaties
De werkgever betaalt met terugwerkende kracht de hogere WW-premie:

 1. als een vast contract in de proeftijd wordt beëindigd;
 2. als de werkgever een werknemer in de loonaangifte van een jaar meer dan 30% meer uren heeft verloond dan het aantal uren dat volgt uit de omvang van de te verrichten arbeid in de arbeidsovereenkomst;
 3. als de werknemer binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking recht heeft gekregen op een WW-uitkering;
 4. als de werknemer binnen een jaar na het contract bij de werkgever opnieuw recht heeft gekregen op een WW-uitkering.

Getrapte invoering
Per 1 januari 2020 zullen alleen situatie 1 en 2 in werking treden. Daarmee accepteert het kabinet, omwille van betere uitvoerbaarheid, in eerste instantie een hoger risico op omzeiling. Werkgevers hoeven dus in 2020 bij situaties 3 en 4 de lage premie niet te herzien.

Let op: In de loop van 2021 wordt beoordeeld of de situaties 3 en 4 alsnog in werking treden.

Handhaving wet DBA wordt aangescherpt

05-07-2019

Het moratorium wordt verlengd tot 1 januari 2021. Maar al vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

In voorbereiding op de afbouw van het handhavingsmoratorium zal de capaciteit van de Belastingdienst voor het toezicht op arbeidsrelaties dit najaar worden verdubbeld van 30 naar 60 fte. In de loop van 2020 komt daar nog 20 fte bij.

Tip: Er wordt hard gewerkt aan betere wetgeving voor de zelfstandige en ter bescherming van schijnzelfstandigheid. Het is de bedoeling dat die per 2021 ingaat. In 2020 gaat de handhaving al wijzigen. Overleg regelmatig met uw adviseur wat dit voor u als opdrachtgever of opdrachtnemer kan gaan betekenen.  

Voortgang regelgeving voor zelfstandigen

05-07-2019

Werkwijze minimumtarief
De verantwoordelijkheid voor het controleren en betalen van het minimumtarief komt bij de opdrachtgever. Die is echter afhankelijk van informatie van de opdrachtnemer. Daarom moet de opdrachtnemer voorafgaand aan elke opdracht een offerte met een inschatting van de directe kosten en uren overleggen aan de opdrachtgever. Zo kan de opdrachtgever het verwachte uurtarief bepalen. De opdrachtnemer moet, bij opdrachten voor zakelijke opdrachtgevers, gedurende de opdracht de directe kosten en uren bijhouden, en deze gegevens na afloop aan de opdrachtgever verstrekken. Indien achteraf blijkt dat er meer directe kosten en/of uren zijn gemaakt dan vooraf ingeschat en het tarief daardoor onder het minimumtarief zou uitkomen, dan is de zakelijke opdrachtgever verplicht om bij te betalen.

Zzp-ers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt
Zelfstandige ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om niet te kiezen (opt-out) voor toepassing van loonheffing en werknemersverzekeringen. Ze hebben dan zekerheid dat ze buiten dienstbetrekking werken. De reikwijdte van deze opt-out wordt uitgebreid naar een deel van het arbeidsrecht en (onder voorwaarden) naar pensioenen en cao’s. Zo wordt het een zelfstandigenverklaring. Een werkende met een zelfstandigenverklaring kan dan bijvoorbeeld geen aanspraak maken op loondoorbetaling bij ziekte, als achteraf toch blijkt dat er sprake was van werknemerschap. En de opdrachtgever hoeft dan ook niet met terugwerkende kracht pensioenpremies te betalen als het pensioenfonds oordeelt dat de werkende met een zelfstandigenverklaring toch een werknemer is. Ook de doorwerking van de zelfstandigenverklaring naar de arbeidsvoorwaarden in cao’s biedt de opdrachtgever extra zekerheid.

Zelfstandigenverklaring
Voor gebruik van de zelfstandigenverklaring gelden de volgende voorwaarden:

 1. In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten.
 2. De arbeidsbeloning bedraagt minimaal € 75 per uur (prijspeil 2019).
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal een jaar.
 4. De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring.
 5. De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan.

Stijging administratieve lasten
Voor alle betrokken partijen, zowel opdrachtnemers als zakelijke en particuliere opdrachtgevers, hebben de voorstellen een stijging van de administratieve lasten tot gevolg. Partijen moeten de directe kosten en uren bijhouden. De opdrachtgever moet het uurtarief vooraf op offertebasis en achteraf op nacalculatiebasis controleren. Daarom moet de opdrachtnemer na afloop van de werkzaamheden een overzicht verstrekken van de direct aan de opdracht toerekenbare kosten en uren. Het is van belang dat partijen goed bekijken of ze aan de voorwaarden voldoen en dat goed vastleggen. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan namelijk grote gevolgen hebben.

Tip: De uitwerking van details duurt nog wel even, maar de markt gaat ongetwijfeld al inspelen op de voorgestelde regelgeving. Overleg tijdig met uw adviseur wat dit voor u als opdrachtgever of opdrachtnemer kan gaan betekenen.  

Vraag subsidie praktijkleren tijdig aan

21-06-2019

Tijdig aanvragen
Uw aanvraag dient u in na afloop van de begeleiding. Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 tot uiterlijk 16.59 uur.

Administratie
Als werkgever dient u tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student de gevraagde administratie zelf bij te houden, te bewaren en op verzoek te verstrekken. RVO.nl controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet.

De werkgever van een vmbo-leerling, mbo-bbl-deelnemer of een hbo-student moet in de administratie de volgende stukken hebben:

 • een (praktijkleer)overeenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald;
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, of een geldig arbeidscontract samen met een verzuimregistratie, zolang deze de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont. De aanwezigheidsuren op school gelden niet als bewijs;
 • een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.

Ziekte of verzuim geen onderdeel begeleide weken
Alleen een week waarin daadwerkelijk begeleiding is gegeven telt mee, ongeacht het aantal dagen waarop begeleiding plaatsvond. Een week waarin om welke reden dan ook geen begeleiding heeft plaatsgevonden, (bijvoorbeeld door ziekte, verlof of vorstverlet) kunt u niet opvoeren in de aanvraag. Wanneer u deze weken wel meetelt als begeleide weken, kan dit leiden tot een korting in de uitbetaling of eventueel een terugvordering.

Geen standaardformaat
De RVO.nl legt geen voorschriften op over hoe u de administratie precies voert. Reden hiervoor is dat de regeling verschillende sectoren betreft en RVO.nl de werkgever niet wil verplichten om in een bepaald format te werken. Dit om de administratieve lasten beperkt te houden.

Bewaarplicht
De werkgever heeft een bewaarplicht van de relevante documenten gedurende 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Controle
Na verstrekking van de subsidie voert RVO.nl steekproefsgewijs controles uit om te zien of de noodzakelijke administratie aanwezig is. Ook controleert RVO.nl of de aangevraagde weken/maanden begeleiding is geboden. De bewijslast ligt bij de werkgever. Deze moet per deelnemer de administratie kunnen tonen, wanneer RVO.nl hierom vraagt. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van de regeling is voldaan vordert RVO.nl de ten onrechte uitbetaalde subsidie terug.

Tip: Bekijk eerst de tips voor aanvragers.

Nieuws

Altijd op de hoogte zijn van het laatste financiële, economische en fiscale nieuws? Lees op deze plek de nieuwsberichten die belangrijk zijn voor u! Of abonneer u op onze nieuwsbrief door de link aan te klikken boven de nieuwsberichten.

Deskundig

... advies door actuele kennis en vaardigheden.

Hoog expertiseniveau

"Ontwikkeling vinden wij belangrijk voor al onze medewerkers. Want door te werken aan onze kennis en vaardigheden, staan wij altijd op een hoog expertiseniveau voor onze klanten klaar."

René Heine