Transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

13-04-2018

In geval van een rechtsgeldig ontslag op staande voet kan wel degelijk recht bestaan op een transitievergoeding. Als vaststaat dat er een dringende reden voor ontslag is, staat nog niet automatisch vast dat het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Met ander woorden: er kan ook een dringende reden zijn, zonder dat de werknemer van zijn gedragingen een verwijt kan worden gemaakt.

In dit geval heeft de magazijnbediende gemotiveerd bepleit dat hem wegens zijn alcoholverslaving geen of hooguit een gering verwijt kan worden gemaakt. Een lagere rechter gaat zich hier nu over buigen.

Tip: Bij ontslag op staande voet zal de rechter, indien hij van oordeel is dat sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, de aanspraak van de werknemer op een transitievergoeding afzonderlijk beoordelen.

Aannemer of hovenier?

13-04-2018

Als een werkgever werkzaamheden laat verrichten die behoren tot verschillende sectoren, bepaalt de wet dat hij van rechtswege is aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor hij als werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen.  Daarbij geldt de loonsom bij de werkgever zelf als maatstaf. De loonsom van de voor de werkzaamheden ingeschakelde onderaannemers is niet relevant.

Tip: Als een bedrijf werkzaamheden uitvoert die tot meer sectoren behoren, gaat het voor de sectorindeling van eigen werknemers om hun premieplichtig loon, niet om de werkzaamheden met de hoogste omzet. Met goed advies over sectorindeling kunt u geld besparen.

Vervanging kleine ondernemersregeling BTW

13-04-2018

Als de ondernemer ervoor kiest om de regeling toe te passen, dan brengt hij geen BTW in rekening aan zijn afnemers. Hij kan de BTW die andere ondernemers hem in rekening brengen ook niet aftrekken. Hij is met andere woorden van BTW vrijgesteld. Hij hoeft geen BTW-aangifte te doen. Ook zijn er geen administratieve verplichtingen, tenzij de ondernemer goederen levert en de plaats van levering buiten Nederland ligt.

Tip: De nieuwe regeling per 1 januari 2020 gaat ook gelden voor rechtspersonen, zoals BV’s, verenigingen en stichtingen.

Trouwen is soms schenken

13-04-2018

De Staatssecretaris van Financiën geeft hierover duidelijkheid voor een aantal gebruikelijke situaties.

Het aangaan van het huwelijk zonder opstellen van huwelijkse voorwaarden, is ook na 1 januari 2018 geen schenking. Trouwen onder huwelijkse voorwaarden of tijdens het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen, kan een schenking zijn. In de volgende veel voorkomende situaties is dat niet het geval.

Als echtgenoten huwelijkse voorwaarden aangaan of wijzigen waardoor een wettelijke gemeenschap ontstaat of een algehele gemeenschap van goederen waarin ze voor gelijke delen gerechtigd zijn, is er geen sprake van een belaste schenking.

Soms laten echtgenoten geen gemeenschap van goederen ontstaan, maar spreken ze bij huwelijkse voorwaarden af dat ze bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden hun vermogens verrekenen alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Ook dit leidt niet tot een belaste schenking.

Als ongehuwde partners samen een eigen woning hebben aangeschaft en vervolgens gaan trouwen, valt dit gezamenlijke vermogen in de wettelijke gemeenschap. Dat geldt automatisch ook voor een eventuele schuld die is ontstaan bij aanschaf van de woning en die is overeengekomen omdat de ene echtgenoot meer eigen vermogen heeft ingelegd. Bij echtscheiding wordt die schuld in gelijke delen verdeeld, waardoor de partner met meer eigen vermogen benadeeld zou worden. Als echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden uitsluitend deze schuld buiten de wettelijke gemeenschap van goederen houden, keurt de Staatssecretaris goed dat geen sprake is van een belaste schenking.

Een laatste situatie. Stel, een man heeft een vermogen van € 1.000.000. Een vrouw heeft geen vermogen. Ze gaan trouwen onder huwelijkse voorwaarden waarbij ze een algehele gemeenschap van goederen aangaan met de verdeelsleutel man-vrouw van 70-30. Bij ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap is de man dan, bij gelijk gebleven vermogen, gerechtigd tot € 700.000 en de vrouw tot € 300.000. Omdat de man € 1.000.000 had en bij ontbinding van de gemeenschap gerechtigd is tot ten minste de helft van het vermogen, is er geen belaste schenking. Dat is wel het geval als de man en vrouw een verdeling van bijvoorbeeld 30-70 zouden zijn overeengekomen, omdat de gerechtigdheid van de man dan daalt onder 50%.

Tip: Meer lezen? Lees het Besluit van de staatssecretaris.

Werkkostenregeling werkt

30-03-2018

De werkkostenregeling bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen en een vrije ruimte. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vallen tot op zekere hoogte onder een gerichte vrijstelling en blijven daardoor onbelast, zoals reiskosten en studiekosten. Bepaalde vormen van loon in natura, zoals werkplekvoorzieningen en werkkleding, vallen onder een nihilwaardering en blijven op grond daarvan onbelast. De overige vergoedingen en verstrekkingen (met uitzondering van onder andere de ter beschikking gestelde auto en woning) kan de werkgever onder de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom brengen, waardoor deze onbelast blijven. Hiervoor moet de werkgever deze vergoedingen en verstrekkingen in de administratie aanwijzen als eindheffingsbestanddeel, waarbij moet worden voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. Het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, valt onder een eindheffing van 80%.

Een belangrijke ontwikkeling is de beperkte invoering per 2015 van het noodzakelijkheidscriterium op het gebied van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. De werkgever mag deze belastingvrij verstrekken en vergoeden mits hij deze redelijkerwijs noodzakelijk acht in het kader van de dienstbetrekking en de kosten daarvan voor zijn rekening neemt. Een eventueel privévoordeel voor de werknemer blijft dan onbelast.

Hoofdconclusie van het kabinet is, dat de werkkostenregeling werkt en dat grote aanpassingen onwenselijk zijn. Wel ziet het kabinet kansen om met kleine aanpassingen de WKR op enkele punten te vereenvoudigen.

De werkgever moet nu vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Die aanwijsverplichting kan wellicht worden geschrapt.

De werkgever moet nu continu elke verstrekking van een maaltijd bijhouden. Als de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef mag vaststellen, zou dat de administratieve lasten aanzienlijk verminderen.

Op dit moment moet de werkgever de marktrente bijhouden wanneer hij een personeelslening verstrekt. Herinvoeren van een normrente om het voordeel bij de personeelslening te kunnen berekenen, is voor de werkgever veel eenvoudiger.

Het is niet altijd duidelijk of eigen bijdragen van de werknemer voor een verstrekking strijdig zijn met het als noodzakelijk aanmerken van een verstrekking. Hierover kan de Belastingdienst meer duidelijkheid bieden in het Handboek Loonheffingen.

Tip: In de komende periode zal de Staatssecretaris van Financiën in overleg treden met het bedrijfsleven om na te gaan voor welke aanpassingen draagvlak bestaat. De meest kansrijke opties gaat hij uitwerken in wet- en regelgeving. Hier vindt u de complete evaluatie en het kabinetsstandpunt daarover.

Nieuws

Altijd op de hoogte zijn van het laatste financiële, economische en fiscale nieuws? Lees op deze plek de nieuwsberichten die belangrijk zijn voor u! Of abonneer u op onze nieuwsbrief door de link aan te klikken boven de nieuwsberichten.

Deskundig

... advies door actuele kennis en vaardigheden.

Hoog expertiseniveau

"Ontwikkeling vinden wij belangrijk voor al onze medewerkers. Want door te werken aan onze kennis en vaardigheden, staan wij altijd op een hoog expertiseniveau voor onze klanten klaar."

René Heine